Aktuelno

Hladni lanac

Dipl. inž. tehnol. Miloš Ćirić
zamenik menadžera kontrole kvaliteta i rukovodioca laboratorije/Razvoj novih proizvoda Meggle Srbija

Kako održati namirnice svežim

Dipl. inž. tehnol. Miloš ĆirićDipl. inž. tehnol. Miloš Ćirić

zamenik menadžera kontrole kvaliteta i rukovodioca laboratorije/Razvoj novih proizvoda Meggle Srbija

Svrha hladnog lanca je da održi hranu svežom tokom dužih perioda i da ukloni sumnju u kvalitet. Dostava i održavanje bezbedne kvalitetne robe jeste odgovornost svih u okviru organizacija angažovanih u hladnom lancu. Efektivno upravljanje hladnim lancem moguće je samo ako svi uključeni razumeju svoju ulogu i standarde koji treba da budu primenjeni. Slično štafeti, svako treba da odigra svoju ulogu jer se uspeh bazira na naporu tima

Svrha hladnog lanca je da održi hranu svežom tokom dužih perioda i da ukloni sumnju u kvalitet. Dostava i održavanje bezbedne kvalitetne robe jeste odgovornost svih u okviru organizacija angažovanih u hladnom lancu. Efektivno upravljanje hladnim lancem moguće je samo ako svi uključeni razumeju svoju ulogu i standarde koji treba da budu primenjeni. Slično štafeti, svako treba da odigra svoju ulogu jer se uspeh bazira na naporu tima

U industriji mleka potrebno je da lanac počne na nivou farme i pokriva sve faze do konzumenta ili najmanje nivoa maloprodaje. Dobro organizovan hladni lanac smanjuje kvarljivost, zadržava kvalitet proizvoda i garantuje troškovno efikasnu dostavu do konzumenta uz određenu brigu o kupcu. Glavna odlika hladnog lanca jeste to da ako ijedna karika nedostaje ili je slaba, ceo sistem propada. 

Logistička struktura hladnog lanca obično se sastoji od: pre-hladnih objekata, hladnih skladišta, rashladnih prenosilaca, pakovanja, skladištenja i sistema za upravljanje informacijama – kvalitetom. Efikasan, dobro održavan hladni lanac pomaže u smanjenju troškova, poboljšanju integriteta proizvoda, uvećanju zadovoljstva korisnika, sprečavanju razloga za reklamacije, smanjenju rasipanja i povrata zaliha robe isteklog roka. Kao deo strukture hladnog lanca, sistem upravljanja kvalitetom treba da bude analiziran, izmeren, kontrolisan, dokumentovan i dokazan.

Hladni distributivni lanac je nastavak dobre proizvođačke prakse (GMP). Kao takvi, procesi distribucije moraju dokazati svoju bezbednost, efikasnost i kvalitet održavanja proizvoda u odgovarajućem stanju. Tokom procesa distribucije treba pratiti da svaka procesna jedinica prikupi dovoljno podataka koji nedvosmisleno dokazuju da je proces u skladu sa zakonom i kontrolisan u potpunosti. Svaki put kada proces ne dostigne standard, neophodno je događaj dokumentovati, ispitati i ispraviti tako da se temperaturno odstupanje ne ponovi. Na taj način proces se usavršava i ispravljaju se greške. Kada podaci pokažu da je proces u potpunosti pod kontrolom, svako odstupanje rezultiraće poništavanjem procesa i povlačenjem proizvoda s tržišta kako bi se osigurala bezbednost korisnika. Neophodno je razviti interni sistem dokumentacije, kao i sistem multipartnerske standardne komunikacije i protokole kako bi se stvorio centralizovan sistem za praćenje koji bi garantovao bezbedne proizvode.

Prehrambena industrija koristi principe HACCP (Hazard analysis and Critical Control Point). HACCP je sistematski preventivni pristup bezbednosti hrane koji obuhvata fizičke, hemijske i biološke rizike kao način preventive pre nego inspekciju gotovih proizvoda. Koristi se za identifikovanje potencijalnih rizika, kako bi se preduzele aktivnosti za njihovo smanjenje ili eliminaciju. Sistem se koristi na svim nivoima proizvodnje i prerade hrane, pripreme, pakovanja i distribucije. 

U toku distribucije moguće su temperaturne promene koje mogu izazvati mikrobiološku opasnost, a rast temperature preko tačke smrzavanja može da utiče na kvalitet i hranljivost proizvoda. Veoma je važno poznavati ,,tačke transfera”. Tačke transfera su dobro poznati delovi lanca u kojima se temperatura menja jer se proizvodi prebacuju iz jednog okruženja u drugo: iz proizvodnog pogona u hladnjaču, iz hladnjače u kamion, maloprodaju, rashladne vitrine i mesto upotrebe. Često i dugotrajno držanje otvorenih kamiona za dostavu može znatno da utiče na temperaturu.

Osnovni zaključak koji se nameće jeste da je hladni lanac ključan u distribuciji hrane. Pomno praćenje temperature i uspostavljanje procedura za bezbedno skladištenje hrane prioriteti su za obezbeđenje bezbednih namirnica za kupce. MN